Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: zelfstandig handelende professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt: natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die met de Diëtist een overeenkomst aangaan. Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen Diëtist en Cliënt tot stand komt, inclusief wijzigingen en aanvullingen daarop.

Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de Diëtist voor of ten behoeve van de Cliënt verricht.

Consult: een op een bespreking, die wezenlijk, telefonisch of via een videobelgesprek plaatsvindt, tussen de Diëtist en de Cliënt waarbij de Diëtist voedingsvoorlichting of dieetadvisering levert.

Behandeling: alle diensten en producten die de Diëtist aan de Cliënt verstrekt in het kader van voedingsvoorlichting en dieetadvisering.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Overeenkomst, Dienst, Consult, Behandeling.

2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst die tot stand komt tussen de Diëtist en de Cliënt. Door het sluiten van een overeenkomst verklaart de Cliënt deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. De behandeling tussen de Diëtist en de Cliënt gaat in nadat er een afspraak voor het eerste consult is overeengekomen en geldt gedurende de tijd dat de Cliënt onder behandeling is bij de Diëtist. De overeenkomst eindigt na het laatste (afsluitende) consult. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien de Diëtist de voorwaarden heeft gewijzigd en kenbaar heeft gemaakt voor aanvang van de overeenkomst, of deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden beschreven is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien de Diëtist niet consequent strikte naleving van deze voorwaarden eist, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Diëtist het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen.

3. Tarieven en aanbiedingen
De Diëtist deelt de Cliënt voor aanvang van de behandeling schriftelijk mede welke aanbiedingen en bijbehorende tarieven er gelden. De Diëtist hanteert vrije tarieven. Aan tarieven en aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle aanbiedingen van de Diëtist zijn vrijblijvend, herroepelijk en geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er schriftelijk en direct aan de Cliënt een termijn voor aanvaarding is gesteld. Uitloop van consulten wordt in rekening gebracht met een tarief van 15 euro per kwartier. Mocht een consult uitlopen, dan is de Diëtist verplicht de Cliënt op de hoogte te brengen dat het consult uitloopt en deze tijd in rekening gebracht wordt. Coaching en begeleiding via WhatsApp en e-mail tussen de consulten door is een extra service en de Diëtist behoud zich altijd het recht om het beantwoorden van vragen of verzoeken tot begeleiding uit te stellen tot het eerstvolgende consult.

4. Annulering
De Cliënt heeft het recht om schriftelijk af te zien van de overeenkomst, zonder dat de Diëtist iets in rekening brengt, binnen 7 dagen vanaf de dag die volgt op het overeenkomen over de afspraak van het eerste consult. Indien de Cliënt binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van de overeenkomst, maar het eerste consult al heeft plaatsgevonden, is de Diëtist gerechtigd om 119 euro in rekening te brengen ter compensatie van het eerste consult. De Client heeft geen recht op restitutie wanneer de Client na 7 dagen afziet van de overeenkomst. Voor Cliënten die geen Nederlandse bankrekening hebben, vindt geen restitutie plaats.  

5. Verhindering
De Cliënt kan een consult minimaal 48 uur van tevoren afzeggen en opnieuw inplannen, enkel door middel van bellen of een WhatsApp bericht, zonder dat kosten in rekening worden gebracht. Het vergeten om een eetdagboek bij te houden of om het intakeformulier op tijd op te sturen, is geen geldige reden om het consult af te zeggen en opnieuw in te plannen. De Client kan een consult maximaal drie keer afzeggen en opnieuw inplannen gedurende de gehele behandeling. Na deze drie keer, wordt het volledige tarief van het ingeplande consult in rekening gebracht wanneer de Client een consult afzegt. Zegt de Cliënt het consult minder dan 24 uur van tevoren af, of is de Cliënt niet present of niet bereikbaar via de opgegeven Skype- of telefoongegevens ten tijde van het consult, dan wordt altijd het volledige tarief van het ingeplande consult in rekening gebracht. Gaat het om een vervolgconsult uit een pakket, dan mag de Cliënt er ook voor kiezen dit consult uit het pakket te laten vervallen zonder dat er een vervangend consult wordt ingepland. Komt het drie keer voor dat de Cliënt het consult minder dan 24 uur van tevoren afzegt, niet present is of niet bereikbaar is via de opgegeven Skype- of telefoongegevens, dan is de Diëtist in het geval van een pakket gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder restitutie. Het niet kunnen declareren van deze kosten bij de zorgverzekeraar schort de betalingsverplichting niet op.

6. Beëindiging overeenkomst 
De Diëtist is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien het voortzetten van de behandeling door omstandigheden onmogelijk is of naar mening van de Diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. In geval van het afsluiten van een pakket, is restitutie van het hele bedrag van het pakket, met aftrekking van de tarieven van de reeds verstrekte behandeling van toepassing. Voor aanvullende tijd van de Diëtist wordt een tarief gehanteerd van 15 euro per kwartier. Administratieve gegevens en tarieven van de Diëtist zijn hierbij bindend. De Diëtist is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder restitutie als de Diëtist heeft geprobeerd om de Cliënt te bereiken en na 21 dagen geen reactie heeft ontvangen, of als de termijn van het pakket verstreken is. De termijnen van de pakketten zijn 2 maanden voor het basis startpakket en 4 maanden voor de intensieve begeleiding. Als de Diëtist de overeenkomst beëindigd om deze reden, moet de Diëtist de Cliënt minimaal één keer gemaild hebben zonder reactie ontvangen te hebben, en de Cliënt schriftelijk informeren over het beëindigen van de overeenkomst. 

7. Betaling en declaratie voor Cliënten met BSN-nummer en adres in Nederland
De Diëtist staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19103993789) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. De Diëtist heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan de Diëtist. De Cliënt ontvangt na het eerste consult de factuur en de betaling moet binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen, zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Diëtist. Bij een niet tijdige betaling is de Diëtist gerechtigd om vanaf de daaropvolgende dag wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen alsmede alle kosten die verband houden met de inning van de betaling. Onder deze kosten worden kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten verstaan. Over de juistheid van het bedrag wat de Cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de Diëtist bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen. De Diëtist is gerechtigd bij een betalingsachterstand de behandeling van de Cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

8. Betaling en restitutie voor Cliënten zonder BSN-nummer of adres in Nederland
Een Cliënt die niet in Nederland woont of geen BSN-nummer heeft, is verplicht de factuur van het gekozen pakket 7 dagen voor aanvang van het intakeconsult over te maken en hiervan een betalingsbewijs op te sturen. De Cliënt is verantwoordelijk voor eventuele kosten van de bank. Wanneer de Cliënt niet aan deze verplichting voldoet, wordt het intakeconsult geannuleerd. Voor een Cliënt die woont in het buitenland en/of geen BSN-nummer bezit is op geen moment restitutie mogelijk na annulering door de Cliënt.  

9. Geleverde diensten
De Diëtist geeft geen garantie dat het mogelijk is om consulten op locatie te voeren. Als het niet mogelijk is om een consult op locatie te voeren en de Diëtist alleen mogelijkheid biedt voor een e-consult, heeft dit geen effect op de betalingsverplichting. De Diëtist geeft geen garantie dat de online geleverde diensten op elk moment beschikbaar zijn op elke locatie of dat de geleverde diensten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke onderdelen. Indien er geen goede Skype verbinding tot stand is te brengen ten tijde van het consult, benadert de Diëtist de Cliënt telefonisch. Het e-consult verandert dan in een telefonisch consult en dit heeft geen effect op de betalingsverplichting van de Cliënt. Dit geeft de Cliënt tevens geen recht op een extra consult.

10. Aansprakelijkheid
De behandeling van de Diëtist is resultaatgericht, maar resultaat van de behandeling van de Diëtist kan niet worden gegarandeerd. Aansprakelijkheid van de Diëtist is uitgesloten bij schade of letsel veroorzaakt door of verband houdende met adviezen of diensten verstrekt door de Diëtist. Deze beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Diëtist. De aansprakelijkheid van de Diëtist is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar uitkeert in voorkomend geval.

11. Privacy
De Diëtist gaat te allen tijde vertrouwelijk om met de informatie die de Cliënt verstrekt. De Cliënt is verplicht juiste, volledige en correcte informatie te verstrekken, inclusief wijzigingen indien van toepassing. Door deelname aan een consult geeft de Cliënt de Diëtist toestemming gewone en bijzondere persoonsinformatie te registreren, wanneer de Cliënt deze verstrekt aan de Diëtist. De Diëtist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

12. Communicatie
Communicatie tussen de Diëtist en de Cliënt verloopt via e-mail, WhatsApp en telefonisch.

13. Klachten
In het geval van een klacht wordt de Cliënt gevraagd allereerst de Diëtist te informeren. De Diëtist streeft ernaar een oplossing te vinden die bevredigend is voor beide partijen. In het geval van een geschil wat niet onderling kan worden opgelost, kan een klacht worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl.

14. Toepasselijk recht
Op elke juridische verhouding waarbij de Diëtist partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een betrokken partij resideert in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

×
×

Winkelmand